Gizlilik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İŞVERENİN

Ünvanı : Eyula Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi :
SSK İş yeri Sicil No :

PERSONELİN

Adı ve soyadı :
SSK sicil no :
Doğum Yeri ve Yılı :
İkametgah adresi :
Ev ve Cep Telefon No: :

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, işyerinin ve işverenin yürütmekte olduğu işler ve çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine işveren tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin işverenden onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Sözleşmede tanımlanan işler esnasında işveren tarafından işçiye açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, iş, metod, ilerleme ticari sır, yada diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali ve teknik bilgiler sır olarak kabul edilir.

4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• İş bu sözleşmede söz konusu edilen konular ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

• İşveren kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

• İşveren tarafından işçiye teslim edilmiş her türlü belge ve bilginin, isverenin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin işveren tarafından öğrenilmesi halinde, işçi bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile işverenin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5. SÜRE

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, işveren ile işçi arasında iş sözleşmesi akdi ile başlayıp iş akdi bittiği tarihten itibaren 6 ay sonra bitecektir.

6. TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (değişiklikten itibaren 7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

7. CEZAİ ŞART

Yukarıda yazılan şartlara uyulmaması durumunda 50.000,00 TL cezai şart uygulanır.

8. UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle 09.09.2018 tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.

İŞVEREN :

İŞÇİ :